Tag: quy tắc 1%

Quy tắc 1%

Mỗi ngày chúng ta chỉ cần cố gắng hơn ngày trước một chút ở mức 1% thì sau một năm sự khác biệt của chúng ta sẽ lớn tới …